Oznamy

V materskej škole sa opäť vyskytli vši. Prosím Vás, aby ste svojim deťom pozreli hlavy a preventívne ich ošetrili. Upozorňujeme rodičov, že dieťa u ktorého sa vyskytli vši, bude opätovne prijaté na základe potvrdenie od ošetrujúceho lekára.

Ďakujem za pochopenie.


 

Logopedická starostlivosť bude prebiehať 1x za 2 týždne, väčšinou v pondelok. Najbližšie stretnutie bude 08. januára (t.j. v utorok). Zapisovať sa môžete na nástenke pri triede C, kde je potrebne zapísať termín a čas.

Logopedická starostlivosť bude poskytovaná len za prítomnosti rodiča!!!


 

Milí rodičia a kamaráti našej škôlky!

Srdečne Vám ďakujeme za Vašu podporu v súťaži Tárajko a Popletajka. Spoločne sme nazbierali 680 bodov a tešíme sa z krásne 3. miesta a postupu do finále. Pevne veríme, že nás podporíte aj potom a spoločne vyhráme vystúpenie pre naše detičky.

ĎAKUJEME


 

Domestos pre školy

Milí rodičia, opäť sme sa prihlásili do súťaže Domestos pre školy 2018, pretože chceme zlepšiť návyky detí a zrenovovať prostredie toaliet v našej materskej škole. Obraciame sa preto k vám, lebo vieme, že bez vašej pomoci to nezvládneme.

Ako nám môžete pomôcť?

1. Musíte sa prihlásiť k našej materskej škole - Základná škola s materskou školou - Mútne - Mútne 224

                                              

2. Posielať body

                                    

Body za hlasovanie

Po každom splnení úlohy automaticky odošleme e-mail všetkým zeragistrovaným rodičom. Každý rodič stlačením tlačidla v maili nám pridelí svoj hlas. Za každú splnenú aktivitu zvlásť.

1 hlas = 1 bod

                                                             

Body za účtenky

Za nákup každého produktu Domestos preukazaný nahraním učtenky na stránku www.domestospreskoly.sk získa naša škola 5 bodov. Za každý produkt zakúpený v akcii získame dokonca 10 bodov. O termínoch akcií budú zaregistrovaný rodičia informovaný emailom.

Ak máte problém s registráciou bločkov, bločky môžete nechať aj u predávačiek v obchode alebo odovzdať učiteľke v triede. Každý bod sa počíta, preto ďakujeme za každý jeden bloček.

Vaša MŠ


 

Oznam o platení stravy

Platbu za stravu previesť na číslo účtu:

SK17 5600 0000 0040 4151 7004

Konštantný symbol: 0308

Doplňujúce údaje: napíšete meno a priezvisko dieťaťa

Platba: celodenná 23€, poldenná 18€


Od 05.09.2018 do 05.06.2019

Účel platby: stravné

V mesiaci júli, budú preplatky vratené na Váš účet.

Ďakujeme za pochopenie!


 

           

 AKO  POMOCŤ DIEŤAŤU PRI VSTUPE DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Vstup Vášho dieťaťa  do MŠ je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť prináša zmeny v živote dieťaťa, ale aj  rodičov. Pobyt dieťaťa v materskej škole prináša nasledujúce zmeny  pre dieťa- iný režim, prítomnosť iných detí, akceptovanie iných dospelých osôb, iná možnosť uspokojenia aktuálneho priania a pozornosť učiteľky sa zameriava na všetky deti. Prispôsobenie sa novým pomerom predstavuje pre dieťa istú záťaž.

Návšteva MŠ predstavuje šancu a výzvu zároveň. Deti sa učia pohybovať v skupine, učia sa presadzovať svoje priania a záujmy prijateľným spôsobom. Učia sa byť samostatné a rastie ich sebadôvera, sebavedomie. Učia sa zachovávať pravidlá skupinového spolužitia. Materská škola pomáha dopĺňať rodinnú výchovu. Niekedy je miestom, kde deti prežívajú väčšinu dňa.

Učiteľky sa usilujú pomôcť Vášmu dieťaťu prekonať všetky ťažkosti súvisiace so vstupom do materskej školy, najdôležitejší je však postoj rodičov k MŠ a to, ako dieťa bolo doma na vstup do MŠ pripravené.

 

Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie. Tešia sa do materskej školy a veľmi ľahko nadväzujú kontakty s dospelými a deťmi v MŠ. Niektoré deti sa tešia do materskej školy, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do materskej školy a potrebujú čas na adaptáciu. Sú aj také deti, ktoré si len s ťažkosťami zvykajú na nové prostredie a vstup do materskej školy je pre ne nadmernou záťažou.

Proces prispôsobovania sa na nové prostredie je individuálny, je závislý na individuálnych osobitostiach každého dieťaťa.

V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí MŠ veľmi dobre,ťažšie je to s adaptáciou rodičov...

 • Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdé, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec, strach vo vašich červených očiach mu istotu nedodajú.

 • Zbytočne nepredlžujte rána s plačúcim dieťaťom v šatni, prejavte mu porozumenie, ubezpečte ho, že ho máte radi a že poň prídete a odovzdajte ho učiteľke.

 • Zostaňte po celý čas pokojní.

 • Dôverujte učiteľkám v triede, akékoľvek otázky a obavy riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami

 • Neporovnávajte dieťa s inými deťmi, ktoré neplačú a usmievajú sa, rešpektujte jeho pocity.

 • Hovorte mu pravdu - idem do práce, budem doma upratovať, variť a pod.

 • Komunikujte s dieťaťom o tom, čo sa v materskej škole dialo, ale nenúťte ho rozprávať, ak nechce.

 • Prejavte mu dôveru, že je šikovné, že to zvládne, že sa naučí aj to, čo sa mu doteraz nedarí.

 • Nezľaknite sa, ak dieťa nemalo spočiatku problém s adaptáciou, tešilo sa do materskej školy a po čase ju začne odmietať. Aj toto je prirodzený prejav niektorých detí, pre ktoré bolo spočiatku všetko zaujímavé, nové a tešilo sa na to. Po čase im však nemusia vyhovovať obmedzenia, takže tento protest u nich prichádza oneskorene.

 • Dieťa potrebuje predovšetkým vašu podporu, pozitívnvny prístup, aby sa do MŠ tešilo.V živote budú čakať na deti ešte iné zmeny, bude sa musieť vyrovnať s rôznymi situáciami, teda už v tomto veku bude mať prvú skúsenosť a môže ju zvládnuť úspešne za vašej pomoci a pochopenia.

 

Nové skúsenosti dieťaťa v materskej škole ovplyvňujú správanie dieťaťa doma i v materskej škole.

1.Týždeň - ORIENTAČNÝ

MŠ                                                          DOMA        

 

dieťa sa orientuje v novom                                       je uzavreté , zdržanlivé

prostredí MŠ, získava informácie                              je unavené hlukom a

o novom prostredí, pozoruje                                    množstvom podnetov,

nepokúša sa nadväzovať kontakty                            relaxuje,

s ostatnými deťmi,                                                  potrebuje spracovať

nezaujíma sa o aktivity detí,                                    dojmy a zážitky,

nerozpráva o svojich zážitkoch,                               obmedzuje obľúbené

nehrá sa intenzívne a vytrvalo,                                aktivity

rozpráva veľmi potichu

 

 AKO POMOCŤ DIEŤAŤU

 

         UČITEĽKA                                                        RODIČ

                            

rešpektuje úlohu pozorovateľa                                 nelúči s dlho s dieťaťom,

dieťaťa,                                                                  (dlhé lúčenie dieťa

podporuje konanie dieťaťa,                                       zneisťuje a podporuje

citlivo pristupuje ak dieťaťa plače,                            strach),

podporuje u dieťaťa poznávanie pravidiel,                  ak má možnosť

podporuje poznávanie prostredia MŠ                        ponechá dieťa v MŠ

dieťa si môže ponechať obľúbenú hračku,                 dopoludnia,

poskytne podporu pre pobyt s kamarátom                po návšteve MŠ nechá

alebo súrodencom,                                                 dieťa relaxovať,

ku koncu týždňa pripraví  príťažlivú                         nezaťažuje dieťa

aktivitu s pokračovaním v budúcom týždni.             veľkými aktivitami                                                                                      (nákupy, prechádzky),                                                                                nezaťažuje dieťa                                                                                         životnými zmenami                                                                                    (sťahovanie, nezhody                                                                                   rodičov),                                                                                                    zosúladí denný režim                                                                                   doma a v MŠ,                                                                                             neprerušuje pobyt v MŠ

 

2. Týždeň - OBDOBIE   PRESADENIA SA

                  MŠ                                                    DOMA       

prvé pokusy o kontakt s rovesníkmi,                    pôsobí nevyrovnane,    

dieťa sa pokúša presadiť v skupine detí,               často mení náladu,

začína viac komunikovať,                                      pocit nespokojnosti 

pokúša sa upútať pozornosť všetkými                   pocit mrzutosti odmieta

prostriedkami,                                                        plačlivosť, únava

hľadá ochranu u dospelých, ak má                        snaha o pozornosť

problémy s deťmi,

rýchlo sa unaví,

ľahko sa rozplače 

 

AKO POMOCŤ DIEŤAŤU

 

       UČITEĽKA                                               RODIČ

 

podporuje poznávanie pravidiel,                     neprerušuje pobyt v MŠ,

podporuje poznávanie ľudí v MŠ,                    postupne predlžuje pobyt

                                                                   dieťaťa v MŠ,                                                                                             nelúči sa dlho s dieťaťom,

podporuje poznávanie prostredia MŠ,              nezaťažuje dieťa aktivitami,

pomáha riešiť konflikty,                                  podporuje priateľstvá z MŠ,

jednotné pôsobenie učiteliek                           rešpektuje správanie dieťaťa

dieťa si môže ponechať obľúbenú hračku, vec

 

3. Týždeň           - UKĽUDNENIE, VYROVNANIE

          MŠ                                                                DOMA

 

dieťa sa istejšie pohybuje v MŠ                        je vyčerpané

prejavuje náklonnosť k deťom                          rýchlo sa unaví

zaujíma sa o aktivity detí                                    

napodobňuje detské vzory

              

AKO POMOCŤ DIEŤAŤU                           

 

           UČITEĽKA                                                     RODIČ

podporuje aktivitu dieťaťa                                    neprerušuje pobyt v MŠ

a poznávanie pravidiel,                                        predlžuje pobyt v MŠ

podporuje priateľstvá                                          podporuje priateľstvá z MŠ

                                                                         rešpektuje psychomatickú

                                                                         záťaž dieťaťa.

 

AKO MOŽU POMOCŤ RODIČIA DIEŤAŤU PRED VSTUPOM DO MŠ

 

Rodičia môžu uľahčiť vstup dieťaťa do MŠ, tým že mu umožnia zbierať skúsenosti už predtým a pomôžu mu s požiadavkami vysporiadať  sa  postupne.

 

 1. Vytváranie pohody doma.

 2. Kvalitná citová väzba a trénovanie odlúčenia.

 3. Umožnenie stretávať sa s rovesníkmi.

 4. Zoznámenie dieťaťa s MŠ ( napr. prechádzka k areálu MŠ)

 5. Podporovanie psychickej a telesnej  odolnosti a odolnosti voči stresu

 6. Prispôsobenie denného režimu režimu v MŠ.

 7. Podporovanie osamostatňovanie dieťaťa (napr. v sebaobsluhe- obliekaní, jedle, hygienických návykoch...)

 

Zo skúseností v materskej škole sa často stáva, že  pre dieťa s menšou telesnou odolnosťou je pobyt záťažou a dieťa sa z dôvodu únavy, hluku a námahy stane menej odolné voči  chorobám a často ochorie. Proces adaptácie sa potom po dlhšej neprítomnosti opakuje. Ak dieťa navštevuje materskú školu nepravidelne, je potom pre neho ťažšie dosiahnuť miesto v skupine. A proces adaptácie sa predlžuje. V záujme predchádzania chorobám a zvyšovaniu odolnosti dieťaťa je dobré v prvých týždňoch zvýšiť príjem vitamínov v prírodnej forme.

Ak dieťa nie je zrelé na materskú školu, resp. rodina prechádza životnými zmenami (sťahovanie, kríza vo vzťahoch, narodenie súrodenca) je možné vstup do materskej školy odložiť.

 

AKO POMÁHA MATERSKÁ ŠKOLA  ADAPTÁCII DIEŤAŤA NA MŠ

 

 1. Umožnenie spoznávania prostredia MŠ.

 2. Vytvorenie adaptačného plánu pre dieťa v spolupráci s rodičom.

 3. Umožnenie dieťaťu vziať si obľúbenú hračku, vec.

 4. Vytváranie príjemnej, pohodovej a priateľskej  atmosféry.

 5. Jednotný prístup učiteliek, vhodný výber metód a foriem práce s deťmi, príťažlivé prostredie pre deti, zaujímavé aktivity

 6. Rešpektovanie individuálnych osobitostí detí a partnerský vzťah s rodičmi

 

Sociálne skúsenosti dieťaťa  v MŠ majú vplyv na poznávanie dieťaťa, na rozvoj komunikačných skúseností a na rozvoj osobnosti dieťaťa.

 

 

Pre potreby MŠ vypracovala- Mgr. Emília Bugajová


 

 

ČO DIEŤA POTREBUJE DO  MATERSKEJ ŠKOLY

 

PREDŠKOLÁCI

 

TRIEDA C+D

 

·       Toaletný papier 2x

·       Vreckovky v krabičke - 2x

·       Zubná pasta - 2x

·       Zubná kefka

·       Náhradné oblečenie

·       Úbor na cvičenie (kraťasy a tričko)

·       Deka a vankúšik na oddych

·       Pohár na vodu

·       Hrebeň

 

 

STREDNÉ DETI

 

TRIEDA  A+B

 

·       Toaletný papier 2x

·       Vreckovky v krabičke - 2x

·       Zubná pasta - 2x

·       Zubná kefka

·       Náhradné oblečenie

·       Deka a vankúšik na oddych

·       Pohár na vodu

·       Hrebeň

 

 

NAJMENŠIE  DETI

 

TRIEDA  E+F

 

·       Toaletný papier 2x

·       Vreckovky v krabičke - 2x

·       Vlhčené vreckovky - 1x

·       Jednorazová podložka na spanie - 5x

(platí len pre najmenšie deti, ktoré sú prihlasené na celodenný pobyt)

·       Pyžamo

(platí len pre najmenšie deti, ktoré sú prihlasené na celodenný pobyt)

·       Náhradné oblečenie

·       Pohár na vodu

·       Hrebeň

 


 

TOPlist